مناسبترین لوازم خانگی برقی

بخش لوازم خانگی فروشگاه بانه دات کام شامل انواع لوازم مانند یخچال و آبسردکن، لوازم شستشو و نظافت، خردکن و غذاساز، نوشیدنی ساز،

مناسبترین لوازم خانگی برقی

بخش لوازم خانگی فروشگاه بانه دات کام شامل انواع لوازم مانند یخچال و آبسردکن، لوازم شستشو و نظافت، خردکن و غذاساز، نوشیدنی ساز،

6f/2 (34552)

شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵ ق.ظ

6f/2 (34552)


نمادها:

افت فشار

توان (hp)p

چگالی

دبی جرمی مواد

دبی جرمی هوا

دبی حجمی

دما (R)T

سرعت هواC

طول لوله (in)A

قطر لوله (in)D

فشار P

مساحت سطح مقطع (in2)A

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه وتاریخچه

1-1- مقدمه و تاریخچه : [1]1

فصل دوم

سیستم های جابجایی پنوماتیکی

2-1- مقدمه: [1]2

2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1]2

2-3- صنایع و مواد: [1] 3

2-4- طریقه انتقال: [1]3

2 2-4-1- فاز رقیق:4

2-4-2- فاز غلیظ4

2-4-3- حرکت با سرعت هوا4

2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی4

فصل سوم

انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی

3-1- مقدمه: [1]5

3-2- سیستم های بسته: [1]6

3-3- سیستم های باز: [1]7

3-3-1- سیستم های فشار مثبت7

3-3-2- سیستم های فشار منفی8

فصل چهارم

انتقال دسته ای

4-1- مقدمه: [1]10

4-2- سیستم های نیمه پیوسته: [1]10

4-3- سیستم های ضربانی: [1]11

فصل پنجم

اهمیت ویژگی های مواد

5-1- مقدمه: [1]13

5-2- چسبندگی: [1]13

5-3- قابلیت احتراق: [1]13

5-4- رطوبت: [1]13

5-5- سایش و فرسایش: [1]14

5-6- شکنندگی: [1]14

5-7- نقطه ذوب پایین: [1]15

5-8- پرتوزایی: [1]15

فصل ششم

اجزاء سیستم

6-1- مقدمه: [1]16

6-2- تامین کردن هوا: [1]16

6-2-1- انواع سیستم های حرکت دهند ی هوا16

6-2-1-1- فن ها18

6-2-1-2- دمنده های احیا کننده18

6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا18

6-2-2-1- دمنده، کمپرسورها19

6-2-2-1-1- فشار برای کمپرسور19

6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان19

6-2-2-2- مکنده و پمپ های وکیون20

6-2-2-2-1- وکیوم (فشار منفی)20

6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی 21

6-2-3- قدرت مورد نیاز21

6-3- خطوط لوله: [1]23

6-3-1- ضخامت دیواره23

6-3-2- جنس لوله ها24

6-3-2-1- بهداشت24

6-3-2-2- لوله های پلاستیکی25

6-3-2-3- سایش سطوح25

6-3-3- سطح تمام شده 25

6-3-4- خمها26

فصل هفتم

جریان گاز- جامد

7-1- مقدمه: [1]28

7-2- قطر داخلی لوله: [1]28

7-3- فاصله انتقال: [1]28

7-4- فشار قابل دسترسی: [1]29

7-5- سرعت هوای منتقل شده: [1]29

7-6- خصوصیات مواد: [1]30

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

8-1- مقدمه: [1]31

8-2- سرعت انتقال: [1]31

8-3- نرخ بارگیری یکنواخت:[1]32

8-4- تاثیر قطر داخلی لوله: [1]33

فصل نهم

شرایط لازم برای هوا

9-1- مقدمه: [1]36

9-2- فشار موجود: [1]36

9-3- دبی حجمی: [1]38

9-4- تاثیر سرعت: [1]38

9-5- اثرات تراکم پذیری: [1]39

9-5-1- سرعت انتقال هوا40

9-5-2- تاثیرات مواد40

9-6- دبی حجمی: [1]41

9-6-1- ادامه فرمولها41

9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله42

9-6-3- قانون گاز ایده آل43

9-6-4- تاثیرات فشار45

9-6-5- تاثیرات سیستم46

9-7- تعیین سرعت: [1]48

9-7-1- روابط عملکرد48

9-8- تاثیرات ارتفاع: [1]48

9-8-1- فشار اتمسفری49

فصل دهم

افت فشار

10-1- مقدمه: [1]50

10-2- افت فشار لوله: [1]50

10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها51

10-2-1-1- سرعت هوا51

10-2-1-2- چگالی هوا51

10-2-1-3- ویسکوزیته هوا52

10-2-1-4- ضریب اصطکاک52

10-2-2- روابط افت فشار52

10-2-2-1- خطوط لوله صاف52

10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله54

10-2-2-3- خمها54

10-2-3- تاثیرات دبی هوا56

10-2-4- تاثیرات طول لوله56

10-2-5- ترکیب های دیگر خط لوله57

10-2-6- افت فشار کلی58

10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]59

فصل یازدهم

طراحی سیستم

11-1- مقدمه: [نگارندگان]60

11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]61

11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان]63

11-4- انتخاب مکنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان]63

11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]65

11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان]67

11-6-1- افت طولی67

11-6-2- افت موضعی68

11-6-3- طول معادل69

فصل دوازدهم

نتیجه گیری، پیشنهادات

12-1- مقدمه: [نگارندگان]71

12-2- نتایج: [نگارندگان]71

12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان]71

12-4- پیشنهادات: [نگارندگان]72

پیوست

1- کاتالوگ کمپرسور از شرکت Sullivan Palatek73

منابع74فهرست شکلها

فصل سوم

3-1- انواع سیستم های اتصال پنوماتیکی: [1]5

3-2- یک چرخه بسته از سیستم های جابجایی پنوماتیکی: [1]6

3-3- سیستم جابجایی سیستم های مثبت: [1]7

3-4- سیستم جابه جایی با فشار منفی: [1]8

3-5- سیستم انتقال فشار منفی (وکیوم)از انبار: [1]9

فصل چهارم

4-1- نوع سیستم جابه جایی با تانکر دمنده: [1]11

4-2- سیستم ضربانی: [1]11

4-3- طرحی از یک نوع سیستم توپی تنها: [1]12

فصل ششم

6-1- رده بندی حرکت دهنده های هوا: [1]17

6-2- بازه تقریبی از عملکرد حرکت دهنده ی هو: [1]17

6-3- ورودی و خروجی برای کمپرسور: [1]19

6-4- بعضی از انواع خمها درسیستم های انتقال مواد پنوماتیکی: [1]26

فصل هشتم

8-1- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار پایین: [1]34

8-2- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار بالا: [1]34

فصل نهم

9-1- پارامترهای متناسب با نرخ تراکم و نرخ دبی جریان: [1]38

فصل دهم

10-1- ضریب هد برای چند شکل مختلف: [1]58

نمودارها

فصل ششم

6-1- فشار دبی حجمی هوای انتقال یافته و توان کمپرسور: [1]20

6-2- توان تفریبی مورد نیاز برای کمپرسور در سیستم های فشار

پایین: [1]22

6-3- مشخصات یک کمپرسور حلزونی: [1]22

فصل نهم

9-1- تاثیر سرعت هوا بر دبی حجمی جریان: [1]42

9-2- تاثیر فشار هوا بر روی دبی حجمی جریان در سیستم های فشار

پایین: [1]45

9-3- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار بالا: [1]45

9-4- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار منفی: [1]46

9-5- تاثیر ارتفاع بر روی مقدار فشار اتمسفریک محلی: [1]48

فصل دهم

10-1- تاثیر قطر داخلی لوله بر افت فشار خالی: [1]54

10-2- ضریب برای خمهای :[1]55

10-3- ضریب هد برای خمهای شعاعی: [1]55

10-4- ضریب هد برای خمهای زاویه تیز: [1]56

10-5- تاثیر قطر لوله و دبی حجمی جریان بر افت فشار: [1]57

10-6- ضریب هد برای مقاطع گسترش یافته لوله: [1]58

فهرست جداول

6-1- قطر لوله و ضخامت دیواره برای لوله با قطر اسمی 4 in : [1]25


برای مشاهده مطالب دیگر کلیک کنید
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۲۹
postaf postaf

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی